Radnici vrtića

Broj radnika u dječjem vrtiću utvrđen je ovisno o broju odgojno-obrazovnih skupina, trajanju i vrsti programa.

Obveze i odgovornost radnika koji sudjeluju u provođenju Godišnjeg plana i programa vrtića utvrđene su Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sopot.

Uloga svih radnika je da svojim zajedničkim aktivnostima pridonose kvaliteti uvjeta u odgojno-obrazovnom radu kako bi se isti mogao vrednovati prema važećim parametrima Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj:
  • stvaranje primjerenog konteksta za ostvarivanje temeljnih prava i interesa djece
  • funkcioniranje vrtića
  • stvaranje sigurnog materijalnog i socijalnog okruženja za djecu i odrasle u vrtiću kroz primjenu mjera i protokola sigurnosti
  • razvoj partnerskih odnosa s roditeljima
  • kvalitetna suradnja s društvenom sredinom radi podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada te unapređenja stručne, kulturne i javne djelatnosti
Radno vrijeme određuje se ovisno o vrsti, sadržaju i trajanju programa.
Tjedno radno vrijeme svih radnika raspoređeno je u pet radnih dana, od ponedjeljka do petka, u okviru 40-satnog radnog vremena, a ovisi o potrebama roditelja i djece.

Ispiši stranicu