Strateški dokumenti

Državni pedagoški standard (NN 63/08);  Državni pedagoški standard  - izmjene i dopune  (NN 90/10)

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Program javnih potreba

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. godinu


Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2021.


Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020.Ispiši stranicu