Zakoni i podzakonski akti

Zakoni 

Zakon o ustanovama (NN 76/93), (NN 29/97), (NN 47/99), (NN 35/08), (NN 127/19)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97)
, (NN 107/07), (NN 94/13), (NN 98/19)

Zakon o radu (NN 93/14)
, (NN 127/17), (NN 98/19)

Obiteljski zakon (NN 103/15)
, (NN 98/19)Podzakonski akti

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97)


Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01)


Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 49/04)


Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
(NN 4/98)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97)
(NN 20/05)


Ispiši stranicu